Ziņas

2017.09.14

Par dokumentu izskatīšanas termiņu pagarināšanu LR UR

Lasīt vairāk >>

2016.04.17

LATVIJAS SIA UN AS PAMATKAPITĀLA DENOMINĀCIJA EIRO

Lasīt vairāk >> Visas ziņas

Līgumu un citu dokumentu analīze un izstrādāšana

  • Visa veida līgumu, kas tiek pielietoti komercdarbībā, izstrādāšana un analīze: pirkuma, rokasnaudas, ķīlas, nomas, īres, aizdevuma, galvojuma, maiņas, uztura, pārvadājuma, pilnvarojuma, komisijas līgums, kā arī darba līgums, mierizlīgums, laulības līgums, mantojuma līgums u.c.
  • Visa veida līguma pielikumu izstrādāšana un analīze: nodošanas-pieņemšanas akti, norēķinu grafiki, specifikācijas, tehniskie uzdevumi, vienošanās u.c.
  • Visu citu komercdarbībā pielietojamo līgumu izstrādāšana un analīze: komercpiedāvājumi, pretenzijas, iebildumi, brīdinājumi, paziņojumi un vienošanās par līguma laušanu, vienošanās par grozījumiem vai papildinājumiem līgumā, kā arī jebkuri citi dokumenti.
  • Konsultāciju sniegšana jautājumos, kas saistīti ar augstāk minēto dokumentu grozīšanu, pārkāpšanu, pārtraukšanu, izbeigšanu, spēkā esamību vai interpretēšanu.
  • Koncepciju un klienta aizsardzības shēmu izstrādāšana izpildot līgumu un līguma laušanas gadījumā.
  • Klienta pārstāvēšana un viņa interešu aizstāvēšana noslēdzot, izpildot līgumu un izbeidzoties līgumam, piedalīšanās pārrunās.
  • Līgumu reģistrācija attiecīgajās LR organizācijās (LR Uzņēmumu reģistrs, LR Zemesgrāmata, LR Patentu valde u.c.).
Copyright 2011 "BF.LV" SIA. Email: mailbf@bf.lv